Upravljanje ogrevalnih naprav

Nudimo vam storitev upravljanja ogrevalnih naprav.

Storitev upravljanja ogrevalnih naprav obsega:

  • obratovanje s ogrevalnimi napravami,
  • nabavljanje goriva v skladu z dinamiko porabe,
  • vodenje evidenc o obratovanju, porabi goriva in električne energije,
  • priprava letnih programov obnov in vzdrževalnih del,
  • tekoče vzdrževanje naprav in opreme,
  • skrb za potrebne servise, primerno stanje prostorov in naprav, dimnikarske storitve, ter  razna manjša popravila,
  • vodenje evidenc o uporabnikih ogrevanja in etažnih lastnikih na osnovi podatkov, ki ga dostavljajo naročniki oziroma upravnik stavbe,
  • izvajanje obračuna stroškov ogrevanja, vodenje evidence plačil in izterjava zapadlih terjatev,
  • obveščanje naročnika o finančnem stanju po končani ogrevalni sezoni, ter predlog cen ogrevanja,
  • skrb za učinkovito rabo energije.

Za vsa vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki 02 521 37 00.

 

Kako se obračunajo in delijo strošku upravljanja ogrevalnih naprav?

Stroški ogrevanja se obračunavajo za tekoči mesec v obliki akontacije, ki zajema dvanajstino predvidenih stroškov za obračunsko ogrevalno sezono in je razdeljen na osnovi ogrevne površine ali delilnikov stroškov. Ogrevalna sezona traja od 1.5. do 30.4. naslednje leto.
V ceni akontacije so praviloma zajeti:
• stroški energenta, elektrike in vode,
• stroški izvajanja storitve upravljanja ogrevalnih naprav,
• drugi poslovni stroški naročnika (vzdrževanje, dimnikarske storitve, čiščenje, servisi, …)

Strošek ogrevanja, se v večstanovanjskih stavbah, razdeli na posamezne odjemne enote (stanovanja) po delilnikih stroškov v skladu s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalcih. Pri izvajanju določil tega pravilnika je potrebno upoštevati še naslednje predpise:
• Zakon o varstvu potrošnikov na http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200498&stevilka=4288
• Stvarnopravni zakonik na http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200287&stevilka=4360
• Stanovanjski zakon na https://www.uradni-list.si/1/content?id=44580
• Energetski zakon na https://www.uradni-list.si/1/content?id=116549

Kaj so delilniki?

Delilniki so naprave, ki omogočajo delitev stroškov za porabljeno toploto, ki se nanašajo na posamezne odjemne enote. Delilnik je lahko:
• Toplotni števec (meri pretok in temperaturno razliko),
• Elektronski delilnik (meri temperaturo ogrevala in okolice, ter upošteva karakteristiko ogrevala – radiatorja).