Najem vrtičkov

Na Kopališki ulici v Murski Soboti (Ob Visitor centru) družba Komunala, javno podjetje d.o.o. oddaja v začasno uporabo oziroma v najem 72 vrtičkov površine 50 m2.

Na območju vrtov so postavljene lesene lope  za shranjevanje orodja in je v času najema možna souporaba le-teh.

Pogodbe z najemniki vrtičkov se bodo sklepale za določen čas do 31. decembra 2027.

 • Najemnina za vrtiček znaša 26,80 EUR na leto.
 • Najemnina za vrtiček s souporabo lesene lope znaša 33,40 EUR na leto.
 • Najemnina se enkrat letno usklajuje s stroški vzdrževanja zemljišča- območja vrtov.

Najemniki vrtičkov so dolžni poleg letne najemnine plačevati sorazmerni del obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja ter drugih s tem povezanih stroškov, katere plačujejo na podlagi dejanske porabe oziroma glede na velikost posameznega vrtička. Na območju vrtičkov je omogočena uporaba vode za zalivanje vrtov.

Vrtički se koristijo v skladu s pravili hišnega reda in določili veljavnega Pravilnika o oddaji vrtičkov na Kopališki ulici v Murski Soboti v začasno uporabo oziroma najem.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati najemnik

Zainteresirane osebe za najem vrtička morajo hkrati izpolnjevati naslednja pogoja:

 • da je fizična oseba s stalnim bivališčem na območju Mestne občine Murska Sobota;
 • da na območju Mestne občine Murska Sobota nima v lasti ali posesti zemljišča, primernega za pridelavo vrtnin, niti takšnega zemljišča ne posedujejo člani njegovega gospodinjstva.

Način prijave in predložitev potrdil

Prosilci morajo oddati vlogo na obrazcu in priložiti naslednja potrdila oziroma dokazila: 

 • potrdilo o stalnem bivališču (fotokopija osebnega dokumenta – osebna izkaznica ali potni list),
 • morebitno dokazilo o prejemu denarne socialne pomoči (odločba ali potrdilo Centra za socialno delo),
 • potrdilo iz gospodinjske evidence (pridobi se na Upravni enoti),
 • izjava, da prosilec in družinski člani niso lastniki ali posestniki drugih primernih zemljišč (podpisan obrazec izjave).

Prednostna lista za dodelitev vrtičkov

Vloge prosilcev bo obravnavala komisija glede na izpolnjene pogoje javnega poziva ter prednostno listo. V kolikor vrtički ne bodo oddani v najem po prej navedenih pogojih in prednosti listi, bo komisija obravnavala vloge, ki bodo po vrstnem redu prijav.

Prednost za dodelitev vrtičkov imajo:

 • prejemniki trajne denarne socialne pomoči
 • prosilci, katerih gospodinjstva štejejo najmanj dva družinska člana.

Dodatna pojasnila in informacije

Vlogo z obrazci v zvezi z oddajo vrtičkov lahko dobite na spletni strani družbe komunala, javno podjetje d.o.o.: www.komunalams.si.

Dodatna pojasnila so na voljo osebno na sedežu družbe pri ga. Melita Varga Lemut ali po telefonu št.: 02 521 37 25 ali 051 600 395.