Zbiranje ponudb za prodajo tovornega vozila Volkswagen

5. 3. 2020
Obvestila

Komunala, javno podjetje d.o.o. zbira ponudbe za prodajo premičnega premoženja. Predmet prodaje je tovorno vozilo s podaljšano kabino znamke VOLKSWAGEN, dizel, 80 kW. Izklicna cena znaša 1.000,00 EUR brez DDV.

Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v roku predložijo ponudbo, ki mora vsebovati:
- obrazec ponudbe,
- parafiran osnutek prodajne pogodbe,
- dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10 % izhodiščne cene brez DDV.

Vozila se prodajajo posamezno po sistemu videno-kupljeno, zato se kasnejše reklamacije ne upoštevajo. Prodajalec ne jamči za stvarne napake.

Pogoj za sodelovanje je plačana varščina v višini 10 % od izhodiščne cene posameznega vozila. Varščino je potrebno plačati najkasneje do 20. 03. 2020 na transakcijski račun prodajalca št.: SI56 0234 0001 1260 725.

Ostale podrobnosti najdete v priloženi dokumentaciji.