Upravljanje kotlovnic

Nudimo vam storitev upravljanja kotlovnic nad 50 KW priključne moči.

Storitev upravljanja kotlovnic obsega:

  • obratovanje s ogrevalnimi napravami,
  • nabavljanje goriva v skladu z dinamiko porabe,
  • vodenje evidenc o obratovanju kotlovnic, porabi goriva in električne energije,
  • priprava letnih programov obnov in vzdrževalnih del,
  • tekoče vzdrževanje naprav in opreme v kotlovnici,
  • skrb za potrebne servise, primerno stanje prostorov in naprav, dimnikarske storitve, ter  razna manjša popravila,
  • vodenje evidenc o uporabnikih ogrevanja in etažnih lastnikih na osnovi podatkov, ki ga dostavljajo naročniki oziroma upravnik stavbe,
  • izvajanje obračuna stroškov ogrevanja, vodenje evidence plačil in izterjava zapadlih terjatev,
  • obveščanje naročnika o finančnem stanju po končani ogrevalni sezoni, ter predlog cen ogrevanja,
  • skrb za učinkovito rabo energije.

Kako se lahko naročim na storitev?

Izpolnite vlogo za priklop in nam jo posredujte po pošti na naslov:

KOMUNALA, javno podjetje d.o.o., 
Kopališka ulica 2,
Murska Sobota

ali e-pošti: mskom.uprava@siol.net.

Za vsa vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki 02 521 37 00.

Kako se obračunajo in delijo strošku upravljanja kotlovnic?

Stroški ogrevanja se obračunavajo za tekoči mesec v obliki akontacije, ki zajema dvanajstino predvidenih stroškov za obračunsko ogrevalno sezono in je razdeljen na osnovi ogrevne površine ali delilnikov stroškov. Ogrevalna sezona traja od 1.5. do 30.4. naslednje leto.
V ceni akontacije so praviloma zajeti:
• stroški energenta, elektrike in vode,
• stroški izvajanja storitve upravljanja kotlovnic,
• drugi poslovni stroški naročnika (vzdrževanje, dimnikarske storitve, čiščenje, servisi, …)

Strošek ogrevanja, se v večstanovanjskih stavbah, razdeli na posamezne odjemne enote (stanovanja) po delilnikih stroškov v skladu s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalcih. Pri izvajanju določil tega pravilnika je potrebno upoštevati še naslednje predpise:
• Zakon o varstvu potrošnikov na http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200498&stevilka=4288
• Stvarnopravni zakonik na http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200287&stevilka=4360
• Stanovanjski zakon na https://www.uradni-list.si/1/content?id=44580
• Energetski zakon na https://www.uradni-list.si/1/content?id=116549

Kaj so delilniki?

Delilniki so naprave, ki omogočajo delitev stroškov za porabljeno toploto, ki se nanašajo na posamezne odjemne enote. Delilnik je lahko:
• Toplotni števec (meri pretok in temperaturno razliko),
• Elektronski delilnik (meri temperaturo ogrevala in okolice, ter upošteva karakteristiko ogrevala – radiatorja).