Poziv za oddajo vrtičkov v zakup

16. 3. 2016
Javna naročila

Na Kopališki ulici ob Visitor centru je na voljo 30 vrtičkov površine 50 m2 in sedem vrtičkov površine 100 m2. Najem vrtička vključuje souporabo vrtičkarske lope za shranjevanje orodja. Zakupne pogodbe se sklepajo za določen čas pet let z možnostjo podaljšanja.

Posamezno gospodinjstvo ima pravico do enega vrtička ali več vrtičkov, ki skupaj ne presežejo površine 100 m2.

Zakupnina za posamezni vrtiček znaša 20,00 EUR na leto za vrtiček površine 50 m2 in 40,00 EUR na leto za vrtiček površine 100 m2. Zakupnina se lahko letno usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Pogoji najema

Zainteresirane osebe za zakup vrtička morajo hkrati izpolnjevati naslednja pogoja:

  • da je fizična oseba s stalnim bivališčem na območju Mestne občine Murska Sobota;
  • da na območju Mestne občine Murska Sobota nima v lasti ali posesti zemljišča, primernega za pridelavo vrtnin, niti takšnega zemljišča ne posedujejo člani njegovega gospodinjstva.

Način prijave in predložitev potrdil

Prosilci morajo oddati vlogo na obrazcu in priložiti naslednja potrdila oziroma dokazila:  

  • potrdilo o stalnem bivališču (fotokopija osebnega dokumenta – osebna izkaznica ali potni list),
  • potrdilo iz gospodinjske evidence (pridobi se na Upravni enoti),
  • dokazilo o prejemu denarne socialne pomoči (odločba ali potrdilo Centra za socialno delo),
  • izjava, da prosilec in družinski člani niso lastniki ali posestniki drugih primernih zemljišč (podpisan obrazec izjave).

Merila za dodelitev vrtičkov

Vloge prosilcev bodo ocenjene s točkami na podlagi naslednjih meril:

  • prejemniki trajne denarne socialne pomoči,
  • število članov gospodinjstva,
  • izpolnjevanje pogojev javnega poziva.

Rok za oddajo vlog

Vloge z zahtevanimi prilogami morajo prosilci oddati najkasneje do 20.04.2016 do 12.00 ure, na naslov Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota. 
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici z oznako: »ne odpiraj – javni poziv za oddajo vrtičkov«, na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 

Dodatna pojasnila in informacije

Vlogo z obrazci v zvezi z oddajo vrtičkov lahko dobite osebno na sedežu upravljavca pri ga. Melita Varga Lemut ali po telefonu št.: 02 521 37 25 ali 051 600 395.

 

Podrobne informacije se nahajajo v prilogi.