Javno zbiranje ponudb za rovokopač JCB

6. 2. 2023
Obvestila

Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, razpisuje javno zbiranje ponudb za rovokopač JCB 4 CX, letnik 1994.

Prodaja rovokopača po metodi javnega zbiranja ponudb. Kupnina se poravna na podlagi izstavljenega računa prodajalca, najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Izhodiščna cena in varščina:

Izhodiščna vrednost predmeta prodaje znaša 5.086,44 EUR. V ta znesek ni vštet davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o plačani varščini v višini 10% od izhodiščne cene na transakcijski račun prodajalca številka SI56 0234 0001 1260 725.

Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim ponudnikom se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. V kolikor najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbo v 15 dnevnem roku od opravljene izbire, bo prodajalec varščino zadržal. Prodajalec prav tako zadrži varščino v kolikor ponudnik odstopi od ponudbe.

Dodatne informacije in ogled predmeta javnega zbiranja ponudb:

Prodajalec bo omogočil ogled rovopkopača na lokaciji Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota. Ogled se lahko opravi po predhodnem dogovoru na tel. št. 02 521 37 46 g. Dejan Gider. Ostale informacije so na voljo na telefonski številki 02 521 37 00.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo v elektronski obliki prispele na elektronski naslov info@komunalams.si s pripisom »Ponudba za odkup rovokopača« najkasneje do 27.2.2023 do 9. ure

Celotno vsebino povabila za javno zbiranje ponudb najdete v datoteki v priponki.